Zadania Policji Wodnej

Zadania Policji Wodnej

Do zadań policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych należy w szczególności:

1) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

2) zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych;

3) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie i zatrzymywanie sprawców, w tym w szczególności naruszających przepisy w zakresie:

a) ochrony przyrody, środowiska naturalnego i ekologii,

b) bezpieczeństwa w żegludze,

c) bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;

4) zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi;

5) poszukiwanie osób zaginionych, przedmiotów pochodzących z przestępstw lub użytych do ich popełnienia oraz których posiadanie jest zabronione;

6) zabezpieczanie porządku w miejscach skażenia substancjami trującymi i innymi, powodującymi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także w miejscach usuwania jego skutków;

7) zabezpieczanie porządku publicznego w miejscach katastrof i klęsk żywiołowych;

8) szczególna ochrona zbiorników wody pitnej i rzek wpływających do tych zbiorników;

9) kontrolowanie organizatorów imprez na wodach i terenach przywodnych w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas ich trwania;

10) współdziałanie z podmiotami określonymi w § 12 ust. 1, realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku, ratownictwa na wodach oraz ekologii;

11) w miarę posiadanych uprawnień wykonywanie prac podwodnych w zakresie czynności procesowych.

Rejon działania

Rzeki: Wisła i Dunajec

Jeziora: Bagry, Kryspinów, j. Dobczyckie, j. Czorsztyńskie, j. Rożnowskie, j. Czchowskie

Od sezonu zimowego 2008 patrolujemy również stoki narciarskie na terenie Małopolski. Nasza obecność na stokach gwarantuje nie tylko większe bezpieczeństwo dla samych narciarzy, ale ma również charakter prewencyjny – odstrasza złodziei i osoby nadużywające alkoholu. W górach współpracujemy również ze strażnikami Tatrzańskiego Parku Narodowego, oraz udzielamy pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach narciarskich wspólnie z TOPR i GOPR

Poza patrolowaniem akwenów wodnych, oraz stoków narciarskich - pełnimy również służbę patrolowo interwencyjną na terenie Krakowa - Podgórze. Pomiędzy sezonami, letnim i zimowym, współpracujemy z funkcjonariuszami Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Straży Granicznej, Straży Gminnej (Miejskiej), Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Państwowej Straży Pożarnej, a także z innymi podmiotami, których obecność jest uwarunkowana potrzebami służby, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.